condicions

Qualsevol persona pot fer ús d’aquesta obra a títol personal.

No es permet utilitzar The Fugue Book amb comptes aliens o dades espúries ni introduir-hi paràmetres per a usos diferents al consum literari.

Se n’autoritza la pública difusió i l’ús amb finalitats didàctiques sempre que se n’indiquin la procedència i la ubicació originals.